سقوط

1402-01-05T12:27:55+03:30

سلامتی هم زمان جسم و روان مراقبت های پزشکی برای سلامتی جسم و روان سقوط یا Fall سقوط صرفاً افتادن  از پله طبقه بالایی یا از حالت ایستاده نیست. به هرگونه جابجایی ناخواسته فرد به سطوح پایین تر سقوط می گویند که  بر اساس این  تعریف حتی افتادن ناخواسته بر روی [بیشتر بخوانید]