فرتوتی

1402-01-07T01:16:25+03:30

فرتوتی (frailty) مهمترین و شایعترین سندروم سالمندی می باشد که با افزایش سن احتمال بروز و وقوع آن افزایش پیدا میکند. این سندرم به صورت کاهش در ذخایر چندگانه سیستم های بدن، همچنین کاهش در توانایی کارکردی آنها که منجر به افزایش احتمال آسیب پذیری نسبت به استرس ها و بیماری ها میشود، تعریف میگردد. [بیشتر بخوانید]